1

Top latest Five bhairav kavach Urban news

News Discuss 
पूर्वस्यां असितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा । महाकालोऽवतु च्छत्रं सैन्यं वै कालभैरवः कवचस्मरणाद्देवि सर्वत्र विजयी भवेत् । विराट्छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता । वाद्यम् वाद्यप्रियः पातु भैरवो नित्यसम्पदा नैॠत्यां क्रोधनः पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे । नाख्येयं नरलोकेषु सारभूतं सुरप्रियम्।। कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः ॥ १६॥ गणराट् पातु जिह्वायामष्टाभिः शक्तिभिः सह https://bookmarkshut.com/story17053090/top-latest-five-bhairav-kavach-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story